Skip to main content

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Aabenraa, cvr. 37854638

Vedtægter godkendt på generalforsamling 28. april 2021. Indeholder ændringer af vedtægterne §6 og §10 fra maj 2018. Redaktionelle ændringer foretaget af centerleder Gry Mortensen.

 

 § 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1            Foreningens navn er Frivilligcenter Aabenraa

Stk. 2            Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune

 

§ 2 FORMÅL

Frivilligcenter Aabenraa støtter, udvikler og formidler frivilligt socialt arbejde, arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats, samt gør det det let at blive frivillig og yde en frivillig indsats. Frivilligcenter Aabenraa definerer også frivilligt socialt arbejde som arbejde udført indenfor kultur- og idrætsområdet og som enhver form for arbejde udført på et frivilligt    ulønnet grundlag, uafhængigt af hvordan arbejdet er organiseret.

 

Foreningen har som formål:

a. At drive Frivilligcenter Aabenraa, der skal være det naturlige samlingssted for det frivillige arbejde i Aabenra

b. At øge kvaliteten og mangfoldigheden for det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger, grupper, projekter, netværk og

c. At øge omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmuligheden i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte til det frivillige

d. At øge den sociale sammenhængskraft og styrke en helhedsorienteret indsats ved at skabe netværk og samarbejde mellem foreninger, grupper, projekter, netværk og initiativer i Aabenra

e. At tilstræbe den bredest mulige forankring af det frivillige arbejde i Aabenraa Kommune

 

§ 3 FRIVILLIGCENTRETS AKTIVITETER

Frivilligcenter Aabenraa tilbyder medlemskab til foreninger, grupper, projekter, netværk og initiativer i Aabenraa Kommune og skal tilbyde følgende:

a. Foreningsservice

b. Frivilligformidling og borgerinformation

c. Netværksdannelse

d. Foredrag og kurser

e. Udlån af lokaler


§ 4 MEDLEMMER

Stk. 1

Frivilligcenter Aabenraa har 2 former for medlemskab: BASIS og PLUS. Alle medlemsforeninger er stemmeberettigede og opstillingsberettigede.

Generalforsamlingen beslutter kontingentet for begge former for medlemskab.

Bestyrelsen fastsætter reglerne for de 2 former for medlemskab, dog vil fri lokaleudlån altid kræve et PLUS-medlemskab.

Medlemmer

Som medlemmer kan optages foreninger, grupper, projekter, netværk og initiativer, der udfører frivilligt arbejde i Aabenraa Kommune, og som ønsker at støtte frivilligcentrets formål.

Et medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen pr. forening.

Foreninger, grupper, projekter, netværk og initiativer, der ønsker at benytte medlemsbaserede ydelser jf. § 3, skal enten tegne BASIS- eller PLUS-medlemskab.

Stk. 2           

Indmeldelse sker ved henvendelse til Frivilligcenter Aabenraa, og man er medlem, når kontingentet er indbetalt.

Der betales fuldt kontingent for indeværende år.

Der udsendes kontingent for kommende kalenderår til eksisterende medlemmer i december måned. Medlemsperioden følger kalenderåret.

Stk. 3

Udmeldelse sker ved at kontakte foreningen skriftligt.

Der udbetales ikke difference for forudbetalt kontingent.

Stk. 4

Kontingentet fastsættes for hvert næstfølgende regnskabsår af generalforsamlingen.


§ 5 GENERALFORSAMLING

Stk. 1           

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2           

For at være stemmeberettiget skal der være indbetalt kontingent senest 4 uger før generalforsamlingen. Hvert medlem (forening, gruppe, etc.) har alene én stemme.

Stk. 3           

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4           

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. maj.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden på Frivilligcenter Aabenraas hjemmeside. Indkaldelse skal desuden ske via e-mail direkte til alle medlemsforeninger, på den af foreningen oplyste adresse. Forslag til dagsorden skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden skal offentliggøres på Frivilligcenter Aabenraas hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5           

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valgt af dirigent
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere
  3. Bestyrelsens årsberetning
  4. Revideret regnskab
  5. Budget for kommende regnskabsår
  6. Fastsættelse af kontingent for alle typer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Stk. 6           

Afstemningen afgøres ved almindeligt stemmeflertal:

Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne er for ændringer jf. § 9.

Stk. 7           

Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot ét af de stemmeberettigede medlemmer begærer ønske om dette.

 


§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 1           

For at blive valgt som bestyrelsesmedlem, kræver det, at man er medlem af en medlemsforening, som enten: a) skriftligt indstiller kandidaten forud for generalforsamlingen, eller b) mundtligt godkender kandidaturet på dagen ved generalforsamlingens afholdelse. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år.

Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer en vis bredde. Man kan derfor ikke vælges ind i bestyrelsen, hvis dette medfører, at en organisation bliver repræsenteret to eller flere gange. Også selvom der er tale om to selvstændige foreninger og/eller lokalafdelinger under en hovedorganisation.

Det er muligt at opstille sit kandidatur personligt, hvis man har interesse for frivilligt arbejde, men ikke ønsker eller kan repræsentere en medlemsforening.

Dette kræver generalforsamlingens godkendelse, og der kan max. vælges én på en sådan måde på en generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger for en 1-årig periode 2 suppleanter.

Stk. 2           

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med mindst formandsposten og næstformandsposten, på det førstkommende møde efter generalforsamlingen, der skal afholdes senest 7 dage efter.  Formand og næstformand må ikke være gift/samboende eller nært beslægtede.

Stk. 3           

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, når formanden finder det nødvendigt, eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med et varsel på minimum 10 dage med angivelse af dagsorden.

Der skrives beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder, der underskrives af mødedeltagerne.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4           

Bestyrelsen kan beslutte at invitere kommunale repræsentanter med til hele eller dele af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5           

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens leder.

Foreningens leder har ansvaret for den daglige drift og refererer til bestyrelsen. Centerleder og bestyrelsesformand har adgang til netbank.

Foreningens ansatte daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Lønnet personale i Frivilligcenter Aabenraa kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 7 ØKONOMI

Stk. 1           

Regnskab og revision følger regnskabsåret.

Stk. 2           

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen.


§ 8 TEGNINGSBERRETIGELSE

Stk 1.           

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

I formandens fravær næstformanden og et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 2           

Ved optagelse af lån, køb og salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes bestyrelsen af den samlede bestyrelse.


§ 9 ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1           

Forslag til ændring af vedtægter skal fremsættes som særskilt punkt på dagsorden til generalforsamling.

Stk. 2           

Vedtægtsændringer kræver mindst 50% af medlemmerne tilstede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

Er det ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med simpel stemmeflerhed.

Stk. 3           

Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk 1.          

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt og begrundet begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk 2.           

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget. Dagsorden offentliggøres på frivilligcentrets hjemmeside, senest to uger før mødet finder sted.

Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2 og 10 under §5, stk. 5.

Stk 3.           

Regler for stemmeafgivning følger de gældende regler for den ordinære generalforsamling.

§ 11 EKSKLUSION

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens formål.

Beslutningen kan appelleres til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede for en omstødelse af beslutningen.

§ 12 NEDLÆGGELSE AF FORENINGEN

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan opløsningen vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Ved foreningens ophør skal foreningsformuen anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Beslutningen om anvendelse af foreningens eventuelle formue kan først ske efter endelig godkendelse af Aabenraa Byråd.

 

Vedtaget på generalforsamling den 28. april 2021